Val av vattenfilter

Hushålls- och dricksvatten av god kvalitet är en av de viktigaste förutsättningarna för en god livskvalitet. Läs meningen en gång till och fundera på dess verkliga mening. Tänk först på ditt liv utan dricksvatten. Tänk sedan hur ditt liv skulle vara utan hushållsvatten. Och till sist, som en påminnelse: allt vatten är ju inte likadant. Det bordet det dock vara – friskt och gott. Oy Wat Man Ab Vattenbehandling har koncentrerat sig på att leverera apparater som förbättrar vattenkvaliteten. Då du tänker på ovannämnda saker håller du säkert med oss om att ett filter för hushållsvatten kan vara den nästviktigaste anskaffningen i ert hushåll. På glesbygden är den viktigaste anskaffningen en pump; sådana levereras av vårt moderbolag Oy Pumppulohja Ab. Vi utövar båda våra verksamheter under samma tak i Saukkola nära Lojo.

Då ni står inför val av filterapparat, kom då ihåg de bassaker som beskrevs här angående vad man bör förutsätta av en apparatleverantör eller apparat enligt oss. Vi tror att vi uppfyller alla de krav som förutsätts av en pålitlig apparatleverantör. Tillsammans med den här broschyren finns också en annan produktbroschyr, ur vilken ni preliminärt kan välja passande WatMan-filter till ert hushåll. Vi ger alltid täckande garantier på våra produkter; därför hoppas vi att det slutgiltiga valet av apparat alltid sker tillsammans med oss.

Vattenkvaliteten

En del apparatleverantörer kan välja en och samma apparat till alla platser. Vi – som också alla andra producenter som länge har verkat inom den här branschen – har inte lyckats utveckla denna underapparat. För att vi skall kunna välja passande filtertyp till en viss plats måste vi känna till ursprunget och kvaliteten av det vatten som skall filtreras. Kvaliteten och en passande typ av apparat kan utredas genom en undersökning av hushållsvattnet gjord på ett vattenlaboratorium eller på basen av en vattenanalys och provfiltrering som vi själva gör. Vid valet av filter är de viktigaste parametrarna som bör analyseras pH, elektrisk ledningsförmåga, järn, mangan, hårdhet samt humus (KMnO4-talet). Berätta det här då du besöker laboratoriet. En analys av nitrater och bakterier hör till basparametrarna i en omfattande vattenanalys. Det lokala laboratoriet kan också ge råd ifall det är troligt att det förekommer t.ex. radon, uran, arsenik eller fluorid på området.

Apparaternas funktionsprinciper

Filtren i Fe-seriens funktion baserar sig på naturlig filtrering där vattnet syrsätts med vattentrycket i trycktanken. Orenheterna fälls ut i specialmassan, som är bränt stenmaterial från naturen. Massan förlorar inte sin effekt i reaktionen utan dess effekt blir återställd i motströmstvätten. I motströmstvätten avlägsnas de utfällda orenheterna till avloppet genom att tillfälligt byta vattnets strömningsriktning till den motsatta riktningen. Den tvättvattenmängd som WatMan-filter behöver är liten, då massan är lätt och filtrens cirkelyta liten; man behöver ingen stor tvättpump eller luftkompressor.

Fe-filterserien bevarar vattnets friskhet och förbättrar den t.o.m., därför att man i filtreringen utnyttjar luftens syre och inte använder kemikalier. Det filtrerade vattnet bevarar sin kyla, därför att vattenvolymen är liten och filtreringen behöver inte effektiveras med hjälp av en pump som värmer upp vattnet. För Fe-seriens del har vi lyckats tillämpa utmärkta filtreringsegenskaper från stora apparater till verkligt små yttre mått. Fenomenet är bekant bl.a. i dagens datorer och bilar; den största är inte nödvändigtvis effektivast och bäst. Och allt det här utan kemikalier eller ständiga byten av massan. Bara den massan som gått åt ersätts.

IX-seriens funktion grundar sig på jonbyte och med hjälp av den kan man avlägsna kalk, järn, mangan, humus samt uran. Vattnets hårdhet betingas av de kalcium-, och magnesium-salter som lösts upp i vattnet (s.k. kalk). Den i och för sig användbara hårdheten orsakar nackdelar särskilt i tekniska apparater såsom värmeväxlare, varmvattenbehållare, ånggeneratorer, tvättmaskiner samt i kranblandare. Dessutom bildar det kalkhaltiga vattnet ljusa fläckar på bl.a. kakel och målade ytor då det torkar.

Skadorna orsakade av vattnets hårdhet kan för gott förhindras genom att i vattenlinjen installera det mjukgörande vattenfiltret IX. De skador som orsakas av humus kan förhindras genom att installera filtret för avlägsnande av humus och järn IX HK. Därför att humus ofta förekommer i samband med järn, lönar det sig att med samma filter avlägsna både järn och humus. I filtrets massa byts kalcium-, och magnesiumjonerna ut mot natrium, vars vattenlöslighet är stor (t.ex. NaCl); metoden kallas jonbyte. Det behandlade vattnet är mjukt och det täpper inte längre till vattenanordningar. Förutom hårdhet kan man med apparaten också avlägsna järn och mangan som löst upp sig. Med samma apparatur kan man filtrera bort uran ur vattnet.

Jonbytesmassans kapacitet sinar då en bestämd mängd vatten behandlats. Kapaciteten återställs i samband med den s.k. regenereringen då massan behandlas med en bordsaltlösning. De orenheter som lossnar ur massan sköljs ner i avloppet med hjälp av automatiken. Apparatens funktion består alltså av en serie på varandra följande filtreringar och regenereringar, av vilka man med hjälp av regenereringen upprätthåller massans funktionsduglighet. Med tanke på utrymme bör man ta salttankens storlek i beaktande.

Med apparater i MLF-serien kan man avlägsna orenheter av många olika slag. Filtrets fyllnadsmedel väljs beroende på vilket slags orenheter man skall avlägsna. De vanligaste fyllnadsmedlen är filtersand, aktivt kol, antracit och alkaliseringsmassa. Orenheterna som avlägsnas binds lager på lager fast i massan och de samlade orenheterna börjar fungera på samma sätt som den filtrerande massan. Då filtret binder smuts täpps massan till, vattnets strömning genom apparaten försvåras och tryckförlusten blir större. I de automatiserade modellerna sköljs orenheten som bundits i massan i motströmstvätten styrd av klockurverket och den automatiska ventilen ner i avloppet. Apparatens funktion består alltså av en serie på varandra följande filtreringar och tvättar, av vilka man med hjälp av tvätten upprätthåller massans funktionsduglighet. Massan byts ut vid behov, oftast med några års intervall.

Med apparaterna i RO-serien kan man avlägsna salt, klorid, arsenik, fluorid, uran samt bl.a. nitrat. I Finland förekommer det rikligt med salt särskilt på kustområdet. För mycket salt är skadligt för hälsan, det gör att vattenapparater rostar och förkortar deras livslängd. Nitrat förekommer särskilt på områden som domineras av jordbruk och i brunnar nära åkrar; den överlägset största nitratkällan är just jordbruk och gödsel. Fluorid löses upp i vattnen ur vissa mineraler, som förekommer både regionalt och på måfå. De negativa påverkningarna av både nitrat och fluorid är mest betydande för barn, även om också vuxna bör undvika dessa föreningar.

Osmos är ett naturligt fenomen. Om två lösningar – en salthaltig och en saltfri – skiljs från varandra med en semipermeabel hinna, försöker den saltfria lösningen lösa upp den salthaltiga ända tills salthalten på hinnans båda sidor är den samma. Det bildas en tryckskillnad mellan lösningarna, det s.k. osmotiska trycket. Med tanke på vattenrening sker fenomenet bakvänt. Om man utsätter den salthaltiga lösningen för ett tryck utifrån, som är större än det naturliga osmotiska trycket, får man ett omvänt osmosfenomen. Med hjälp av trycket och den semipermeabla hinnan kan vattnet alltså renas; då talar man om omvänd osmos. Vattnet som filtrerats genom hinnan är renat vatten, permeat. Den smutsiga delen av vattnet, som inte slipper genom hinnan leds till avloppet. Rejektet för med sig över 90 % av orenheterna i råvattnet.

Apparaterna installeras antingen i hushållets tekniska utrymme eller varför inte i skåpet under diskbänken. De minsta apparaternas kapacitet är några tiotals liter per dag, som utmärkt räcker till att producera allt matlagnings- och dricksvatten. Den minsta apparaten är utrustad med en egen kran. De största apparaterna utrustas vanligen med en lagringstank för rent vatten och med skild tryckökning.

RnAI-seriens luftningsapparater lämpar sig både för avlägsning av radon, svavelväte och koldioxid. Radon i sin helhet (medräknat det radon som finns i rumsluft) orsakar i Finland årligen uppskattningsvis 200 fall av lungcancer. Verkan baserar sig främst på radonets dotternuklider (radioaktivt bly och polonium) som binds som småpartiklar i lungorna. Om man dricker radonhaltigt vatten höjer det därtill den strålningsmängd som matsmältningsorganen utsätts för. Strålsäkerhetscentralen har på basen av strålningslagen gett säkerhetsrekommendationer gällande vattnets radioaktivitet för kommunala vattenverk och vatten som används inom livsmedelsproduktionen. Det givna gränsvärdet för radon är 300 Bq/l, i Sverige är gränsvärdet lägre 100 Bq/l. Strålsäkerhetscentralen rekommenderar att man vidtar åtgärder inom privathushåll senast då radonhalten överskrider värdet 1000 Bq/l.

Man kan med hjälp av effektiv luftning avlägsna radon som ett ämne i gasform, den radonhaltiga luften leds kontrollerat ut i utomhusluften med hjälp av en fläkt. Luftningsapparaten för radon installeras genast efter borrbrunnspumpen. Hela vattenförsörjningssystemet kontrolleras av apparaturens egen manövercentral och gör systemet helt automatiskt. I RnAI-modellerna finns det en egen vattentank, så man behöver inte utöka volymen på trycktankarna. Radonfiltrets storlek väljs på basen av både vattenbehovet och radonhalten. Vi ger alltid både en rengörings- och mekanisk försäkring för alla våra apparater. Enligt opartiska undersökningar överstiger effektiviteten på avlägsnandet av radon lätt 99 %, man kan också själv påverka minskningen genom att ändra luftnings- och omloppstiden från manövercentralen. Apparaten är ingen källa för efterstrålning, därför att den avlägsnar radonet med dess dotternuklider ur vattensystemet. Uranet kan avlägsnas med ett filter ur WatMan IXHK-serien.

Apparaterna i RnH- RnAH-serien är ett annat gott alternativ för att avlägsna radon. RnAH-modellen är utrustad med motströmstvättautomatik. Aktivt kol lämpar sig särskilt för avlägsning av små och medelstora (<5000 Bq/l) mängder radon. Filtret är fyllt med högklassigt aktivt kol, vars funktion grundar sig på en stor effektiv filtreringsyta. Kolet är mycket poröst och erbjuder ett otaligt antal ställen där det gasformiga radonet kan fastna. Med rätt dimensionering nås ett balanstillstånd i apparaten där den radonhalt som frigörs ur massan är tillräckligt liten; radonets genomströmningstid i massan är så lång att det hinner halveras och omvandlas till dotternuklider.

I de automatiserade modellerna kan RnAH- massan sköljas för att avlägsna fällningsorenheter såsom rost. I RnH-modellerna är det här inte möjligt. Då kolet inte i någondera modellen regenereras, bör massan vid behov bytas ut. Tiden mellan bytena är oftast flera år, vanligen mer än två år, men t.o.m. 7 år. Filtret för aktivt kol installeras efter trycktanken. Enligt opartiska undersökningar är effektiviteten på avlägsnandet av radon systematiskt över 99 %. Radonets dotternuklider fastnar i apparaturen, så den börjar fungera som en källa för gammastrålning; därför bör man aldrig ställa apparaten i omedelbar närhet av platser man vistas på utan helst i ett tekniskt utrymme. Apparaten bör vid behov isoleras. Det förmånliga priset och den enkla konstruktionen gör filtret för aktivt kol till ett gott val då radonhalten i det ofiltrerade vattnet är liten. Uran kan avlägsnas med ett filter ur WatMan IXHK-serien.

Apparaterna i C-seriern – såsom också FeAC-serien och en del av apparaterna i MLF-serien – lämpar sig för alkalisering av vattnet, alltså till att höja vattnets pH-värde. Vattnet bör alkaliseras, alltså dess pH-värde bör höjas då koppar- eller andra metallrör visar tecken på erosion. Som värst orsakar erosionen betydande vattenskador. Erosionen förorsakas av koldioxid, aggressiv kolsyra upplöst i vatten, som hindrar bildandet av oxid-lagret som skyddar metaller. Den största delen av Finlands grundvatten är sura. Deras pH-värde ligger alltså naturligt under 7 p.g.a. av jordmånens dåliga buffertförmåga. Värst är de vattnens erosion vars pH ligger under 6,5 eller t.o.m. 5,5. De första tecknen på erosion är grönaktiga missfärgningar på sanitetsmöbler eller i ljust hår. Det lönar sig ännu att utreda saken med en kemisk analys och omedelbart vidta åtgärder.

I C-seriens apparater leds vattnet genom en alkaliserande typ av kalkstensmassa. Den aggressiva fria kolsyran neutraliseras, vattnets pH- och hårdhetsvärden höjs och erosionen upphör. Massan går åt som en följd av användningen, så den mängd som gått åt bör ersättas genom att tillsätta massa några gånger per år. Både investerings- och brukskostnaderna är minimala med tanke på den nytta som fås: för investeringen rör det sig som minst om några hundra euro, för användningens del endast 10-15 euro per år. Apparaten installeras innan tryckbehållaren.

Apparaternas storlek och installation

Vattenförbrukningen i ett egnahemshus är ofta ca 20 l/min. Redan de minsta WatMan-filtren räcker till att rengöra vattnet i ett eller t.o.m. två hushåll. Förutom filtren i C-modellerna installeras de alltid efter trycktanken. WatMan-filter kan installeras i vilket utrymme som helst där det inte finns risk att de förfryser och där det finns avlopp. Speciellt filtret i FeM-serien lämpar sig också för ställen där brunnens kapacitet är liten. Därför att apparaterna är enkla kan man oftast installera dem t.o.m. själv; för en expert inom branchen tar det några timmar att installera apparatens tre standardenheter. Oftast är det tekniska installationsutrymmet begränsat. P.g.a. massans höga effektivitet ryms standardapparaterna i Fe-serien i ett väldigt litet utrymme. Om det inte finns en lämplig standardapparat, kan vi skräddarsy en egen lösning till varje plats. Vi har byggt apparater till de mest olika ställen; normalt orsakar detta inte ens tilläggskostnader.

Ett filter för aktivt kol inom RnH-serien får inte installeras närmare än 3-5 meter från platser där man vistas på. Vid behov kan du fråga mer.

Val av rätt filterstorlek

1. Uppskatta först hur mycket vatten som behövs, t.ex. inom ett dygn eller under ett år. Den beräknade vattenmängden som en person behöver under ett dygn är 100 - 200 liter. I denna vattenmängd ingår förutom allt bruksvatten också mat- och tvättvatten. Stora vattenförbrukares andel (olika tvättmaskiner, tvättare, simbassänger osv.) måste uppskattas skilt för sig.

2. Välj det genomsnittliga vattenbehovet under ett dygn på den vågräta axeln på bilden nedan.

3. ”Dra” en lodrät linje uppåt från den valda punkten på den vågräta axeln, så att den skär bildens linje

4. ”Dra” en vågrät linje från skärningspunkten mot den lodräta axeln. Läs värdet på den lodräta axeln. Med det givna exempelvärdet 600 l/dygn ser man att filtrets kapacitet är ca 20 liter per minut.

5. Om apparatens kapacitet enligt tabellen ligger mellan två typer av apparater och vattnets kvalitet är nöjaktigt är den mindre av apparaterna tillräckligt effektiv; om vattnets kvalitet är dålig väljs den större apparaten.

6. Uppskatta också vattenbehovet på ett annat sätt: en vanlig dusch förbrukar 7..12 liter, en vattensnål dusch 5 ..7 och en vanlg vattenkran 5..8 liter per minut. Beräkna hur många vattenförbrukande apparater som används samtidigt och beräkna de sammanlagda minut-vattenmängderna. De båda värdena som man får på den behövda apparatkapaciteten borde ligga nära varandra.

7. Välj den apparattyp ur vår produktbroschyr, som bäst anpassar sig till er vattentyp. Välj passande tankmaterial.

8. Om vattenkvaliteten är speciellt dålig, välj en apparat som är en klass större.

9. Vi ger alltid täckande garantier på våra produkter; därför hoppas vi att det slutgiltiga valet av apparat alltid sker tillsammans med oss.

Tankmaterial

Man kan välja filterapparatarenas tankmaterial. Apparaterna i Fe-serien fås antingen med tankar i plast eller rostfritt. Apparaterna i IX-serien levereras med tankar i plast. Vi beaktar också andra önskemål gällande val av material, på andra ställen i Europa är ett mycket omtyckt material fosfaterat, syrabeständigt stål.

RnAI-luftningsapparaternas material är livsmedelsduglig PE-plast.

Användarbekvämlighet

En stor del av de kemikaliefria apparater som våra konkurrenter erbjuder är manuella. En manuell modell där man styr tvättningen av massan med handventiler är en ypperlig och förmånlig lösning t.ex. till stugan eller ställen där användningen är tillfällig eller brunnens kapacitet är liten.

De manuella WatMan-filtren är av modellen FeM. Automatiserade apparater i FeA- eller IX-serien rekommenderar vi i allmänhet till ställen där vattenanvändningen är kontinuerlig. De har gjorts så lätta att använda som möjligt, till underhåll går det åt ungefär en halv timme två gånger per år. Man kan glömma bort en automatisk apparat under ett halvt år; efter det behöver den bara en enkel granskning. Med tanke på användarbekvämligheten är en automatisk apparat överlägsen.

Kemikalier

Det behövs inga kemikalier för filtren i Fe-serien, den delen av massan som förbrukats i användningen måste ändå då och då tillsättas. Den kemikaliefria apparaten har blivit väldigt populär p.g.a. att den är så lättskött. Filtren i IX-serien som grundar sig på jonbyte regenereras automatiskt med bordssalt (NaCl). Vi rekommenderar en apparat i IX-serien då man av humushaltigt vatten skall filtrera ypperligt bruksvatten.

Filtrets kostnader

Med tanke på dess egenskaper är det förmånligt att skaffa ett WatMan-filter. Det finns säkert ett passande filter i rätt prisklass för varje plats, därför att vi kan erbjuda en mängd olika filter i olika material, både som manuella eller automatiska. Den totala förmånligheten framhävs då apparaten levereras som en WatMan Ab kontrakttransport; vi erbjuder våra kunder verkligt förmånliga fraktkostnader. Ifall du behöver andra vattenapparater, såsom pump eller trycktank, kan vi erbjuda dem ”under samma tak” till ett konkurrenskraftigt pris. Installationskostnaderna ligger p.g.a. apparatens enkelhet t.o.m. under 100 euro. Oftast kan apparaten installeras t.o.m. själv. Det finns endast tre enheter i apparaten. Apparaten behöver ingen ständig service. Det är lätt att kontrollera och lägga till massa. Brukskostnaderna för Fe-seriens filter är minimala, för man behöver inte regelbundet byta ut massan och man behöver inga kemikalier, ingen cirkulationspump eller kompressor. Man ersätter endast den förbrukade delen av massan, brukskostnaden för ett hushåll är under ett år bara några tiotals euro. Brukskostnaderna för IX-seriens filter är individuella och beror på det salt man använder. Apparaterna är mekaniskt tillförlitliga, men det finns dock alltid möjlighet att få reservdelar. Då man beaktar en hållbarhet på minst 15-20 år för apparaterna är ett WatMan-filter i sin helhet ett förmånligt alternativ.

Garantier

WatMan ger kvalitetsgaranti på det filtrerade vattnet enligt Social- och hälsovårdsministeriets beslut Nr 401/2001 eller 461/2001. Man ger också en mekanisk garanti på 1 - 3 år och naturligtvis också returneringsrätt enligt konsumentskyddslagen.

Leverans

Standardapparaterna levereras direkt från lagret antingen till din hemdörr eller till en VVS-affär enligt ditt val. Filtret får du var som helst inom Finland inom loppet av några dagar. Det ingår alltid klara anvisningar i leveransen.

Tillförlitlighet

Vi är Oy Pumppulohja Ab:s dotterbolag. Pumppulohja har redan under flera årtionden hört till de största tillverkarna av trycktankar och hushållspumpar i norra Europa. Vi har levererat redan närmare tusen filtreringsapparater till hushåll, skolor, jordbruk, kommuner, städer och industrin. Om alla de filtreringsapparater med tryck som vi levererat skulle gå samtidigt skulle den renade vattenmängden övergå drygt åtta miljoner liter i timmen!

Enligt en opartiskt utförd kartläggning av hur nöjda våra kunder är var drygt 90 % av kunderna antingen nöjda eller mycket nöjda med den service och apparaterna de fått. En uppskattning av vattenkvaliteten efter filtreringen gav följande procenttal bland dem som svarat: vattenkvaliteten mycket god 37 %, god 53 % och nöjaktig 5 %. 0 % av dem som svarat uppskattade att vattenkvaliteten var dålig! Resultatet är inom en svår bransch ypperligt! -Tavastlands yrkeshögskola, TkL Lehtonen (1998)

Vår personal är yrkeskunnig, vi har eget laboratorium och våttestningsutrymme. Om problem uppkommer är kunden aldrig lämnad åt sitt eget öde. Vi gör alltid vårt bästa för att lösa problemet. Vårt laboratorium och våra egna testningsutrymmen i fabriken är en oersättlig förmån i sådana fall. Vi monterar alltid apparaterna av komponenter som har ett bra pris-kvalitetsförhållande eller också skräddarsyr vi dem själva från början. Om du vill får du också namnen på de personer, som varmt kan rekommendera våra filter för att förbättra också Ert hushållsvatten.