Om vatten och vattenapparater

Ett klanderfritt hushålls- och dricksvatten bör uppfylla fyra krav:

1) Vattnet får inte orsaka hälsorisker. 2) Vattnet bör vara färglöst, luktfritt och smakfritt. 3) Vattnet får inte orsaka tekniska problem som t.ex. fällning, missfärgning eller erosion. 4) Vattnet bör ha ett måttligt pris.

Brunnar vars vatten är av klanderfri kvalitet är tyvärr sällsynta. De vanligaste orsakerna till en dålig vattenkvalitet finns i jordmånen och berggrunden eller brister i brunnens konstruktioner. Den kommunala vattenledningsvattnets kvalitet är som bäst god. Jämfört med användningen av det egna brunnsvattnet är det ändå allmänt taget dyrt, ofta också omöjligt att ansluta sig till det kommunala vattnet och att använda det. De flesta fastigheters brunnar kan repareras och vid behov utrustas med sådana filter att kraven på klanderfritt hushållsvatten uppfylls.

Vårt urval består av olika typer av filter allt från små patronfilter till stora kommunala öppna filter. Bl.a. borttagande av järn och mangan i egnahemshus kan göras med antingen patronfilter eller manuellt tryckfilter eller med fullt automatiskt tryckfilter, normalt helt utan kemikalier eller urgrävning. Man har strävat till ett sådant prisintervall för apparaterna att man t.o.m. för stugbruk skall hitta den optimala lösningen utan att reningsresultatet blir sämre.

Om du inte får dina frågor besvarade i den närmaste VVS-affären, ring oss. Vi är experter inom branschen och vi berättar gärna mer för människor som vill förbättra sin livskvalitet.

Ett hushållsvattenfilter kan anses vara en speciellt nyttig och mångårig apparat. Valet av apparat kan vara en svår situation för en vanlig "Svensson". Följande presentation av WatMan-filter har gjorts för att hjälpa konsumenten i situationer där man söker en passande apparat eller apparatleverantör till hushållet.

Vattenkvalitet

För att vi skall kunna välja passande filtertyp till en viss plats måste vi känna till ursprunget och kvaliteten av det vatten som skall filtreras. Problemet kan utredas genom en undersökning av hushållsvattnet gjord på ett vattenlaboratorium eller på basen av en vattenanalys och provfiltrering som vi gör. Fe-filterserien bevarar vattnets friskhet och t.o.m. förbättrar den, därför att man i filtreringen utnyttjar luftens syre och inte använder kemikalier. Det filtrerade vattnet bevarar också sin kyla, därför att vattenvolymen är liten och filtreringen behöver inte effektiveras med hjälp av en pump som värmer upp vattnet. Apparaterna avlägsnar förutom järn och mangan också svavelväte och aggressiv kolsyra samt litet humus. Specialfiltren avlägsnar därtill andra orenheter, såsom radon eller salt.

Apparatens typ, storlek och installation

Fe-serien

Bild på hur apparaten fungerar

Filtrens funktion i Fe-serien baserar sig på naturlig filtrering där vattnet syrsätts genom vattentrycket i trycktanken. Orenheterna fälls ut i specialmassan, som är bränt naturligt stenmaterial. Massan förlorar inte sin effekt i reaktionen utan dess effekt blir återställd i motströmstvätten. I motströmstvätten avlägsnas de utfällda orenheterna till avloppet genom att tillfälligt byta vattnets strömningsriktning i den motsatta riktningen. Den tvättvattenmängd som WatMan- filter behöver är liten (under 15 l/min, ca 200 l/gång), för massan är lätt och filtrens cirkelyta liten; man behöver ingen stor tvättpump. Också den av filtret orsakade tryckförlusten är liten tack vare specialmassan, under 0,3 bar.

IX-serien

Bild på hur apparaten fungerar

IX-seriens funktion grundar sig på jonbyte och med hjälp av den kan man avlägsna kalk, järn, mangan, humus samt uran. Vattnets hårdhet betingas av de kalcium-, och magnesium-salter som lösts upp i vattnet (s.k. kalk). Den i och för sig användbara hårdheten orsakar nackdelar särskilt i tekniska apparater såsom värmeväxlare, varmvattenbehållare, ånggeneratorer, tvättmaskiner samt i kranblandare. Dessutom bildar det kalkhaltiga vattnet ljusa fläckar på bl.a. kakel och målade ytor då det torkar.

Skadorna orsakade av vattnets hårdhet kan för gott förhindras genom att i vattenlinjen installera det mjukgörande vattenfiltret IX. De skador som orsakas av humus kan förhindras genom att installera filtret för avlägsnande av humus och järn IX HK. Därför att humus ofta förekommer i samband med järn, lönar det sig att med samma filter avlägsna både järn och humus. I filtrets massa byts kalcium-, och magnesiumjonerna ut mot natrium, vars vattenlöslighet är stor (t.ex. NaCl); metoden kallas jonbyte. Det behandlade vattnet är mjukt och det täpper inte längre till vattenanordningar. Förutom hårdhet kan man med apparaten också avlägsna järn och mangan som löst upp sig. Med samma apparatur kan man filtrera bort uran ur vattnet.

Jonbytesmassans kapacitet sinar då en bestämd mängd vatten behandlats. Kapaciteten återställs i samband med den s.k. regenereringen, då massan behandlas med en bordsaltlösning. De orenheter som lossnar ur massan sköljs ner i avloppet styrd av automatiken. Apparatens funktion består alltså av en serie på varandra följande filtreringar och regenereringar, av vilka man med hjälp av regenereringen upprätthåller massans funktionsduglighet. I det utrymme som man har till förfogande bör man beakta salttankens storlek.

MLF-serien

Bild på hur apparaten fungerar

Med apparater i MLF-serien kan man avlägsna orenheter av många olika slag. Filtrets fyllnadsmedel väljs beroende på vilket slags orenheter man skall avlägsna. De vanligaste fyllnadsmedlen är filtersand, aktivt kol, antracit och alkaliseringsmassa. Orenheterna som avlägsnas binds lager på lager i massan och de samlade orenheterna börjar fungera på samma sätt som den filtrerande massan. Då filtret binder smuts täpps massan till, vattnets strömning genom apparaten försvåras och tryckförlusten blir större. I de automatiserade modellerna sköljs orenheten som bundits i massan i motströmstvätten styrd av urverket och den automatiska ventilen ner i avloppet. Apparatens funktion består alltså av en serie på varandra följande filtreringar och tvättar, av vilka man med hjälp av tvätten upprätthåller massans funktionsduglighet. Massan byts ut vid behov, vanligen med några års intervall.

RnAI-serien

Bild på hur apparaten fungerar

RnAI-seriens luftningsapparater lämpar sig både för avlägsning av radon, svavelväte och koldioxid. Radon i sin helhet (medräknat det radon som finns i rumsluft) orsakar i Finland årligen uppskattningsvis 200 fall av lungcancer. Verkan baserar sig främst på radonets dotternuklider (radioaktivt bly och polonium) som binds som småpartiklar i lungorna. Om man dricker radonhaltigt vatten höjer det därtill den strålningsmängd som matsmältningsorganen utsätts för. Strålsäkerhetscentralen har på basen av strålningslagen gett säkerhetsrekommendationer gällande vattnets radioaktivitet för kommunala vattenverk och vatten som används inom livsmedelsproduktionen. Det givna gränsvärdet för radon är 300 Bq/l, i Sverige är gränsvärdet lägre 100 Bq/l. Strålsäkerhetscentralen rekommenderar att man vidtar åtgärder inom privathushåll senast då radonhalten överskrider värdet 1000 Bq/l.

Man kan med hjälp av effektiv luftning avlägsna radon som ett ämne i gasform, den radonhaltiga luften leds kontrollerat ut i utomhusluften med hjälp av en fläkt. Luftningsapparaten för radon installeras genast efter borrbrunnspumpen. Hela vattenförsörjningssystemet kontrolleras av apparaturens egen manövercentral och gör systemet helt automatiskt. I RnAI-modellerna finns det en egen vattentank, så man behöver inte utöka volymen på trycktankarna. Radonfiltrets storlek väljs på basen av både vattenbehovet och radonhalten. Vi ger alltid både en rengörings- och mekanisk försäkring för alla våra apparater. Enligt opartiska undersökningar överstiger effektiviteten på avlägsnandet av radon lätt 99 %, man kan också själv påverka minskningen genom att ändra luftnings- och omloppstiden från manövercentralen. Apparaten är ingen källa för efterstrålning, därför att den avlägsnar radonet med dess dotternuklider ur vattensystemet. Uranet kan avlägsnas med ett filter ur WatMan IXHK-serien.

RnH- RnAH -serien

Bild på hur apparaten fungerar

Apparaterna i RnH- RnAH-serien är ett annat gott alternativ för att avlägsna radon. RnAH-modellen är utrustad med motströmstvättautomatik. Aktivt kol lämpar sig särskilt för avlägsning av små och medelstora (<5000 Bq/l) mängder radon. Filtret är fyllt med högklassigt aktivt kol, vars funktion grundar sig på en stor effektiv filtreringsyta. Kolet är mycket poröst och erbjuder ett otaligt antal ställen där det gasformiga radonet kan fastna. Med rätt dimensionering nås ett balanstillstånd i apparaten där den radonhalt som frigörs ur massan är tillräckligt liten; radonets genomströmningstid i massan är så lång att det hinner halveras och omvandlas till dotternuklider.

I de automatiserade modellerna kan RnAH -massan sköljas för att avlägsna fällningsorenheter som rost. I RnH –modellerna är det här inte möjligt. Då kolet inte i någondera modellen regenereras, bör massan vid behov bytas ut. Tiden mellan bytena är oftast flera år, vanligen mer än två år, men t.o.m. 7 år. Filtret för aktivt kol installeras efter trycktanken. Enligt opartiska undersökningar är effektiviteten på avlägsnandet av radon systematiskt över 99 %. Radonets dotternuklider fastnar i apparaturen, så den börjar fungera som en källa för gammastrålning; därför bör man aldrig ställa apparaten i omedelbar närhet av platser man vistas på utan helst i ett tekniskt utrymme. Apparaten bör vid behov isoleras. Det förmånliga priset och den enkla konstruktionen gör filtret för aktivt kol till ett gott val då radonhalten i det ofiltrerade vattnet är liten. Uranet kan avlägsnas med ett filter ur WatMan IXHK-serien.

RO-serien

Bild på hur apparaten fungerar

Osmos är ett naturligt fenomen. Om två lösningar – en salthaltig och en saltfri – skiljs från varandra med en semipermeabel hinna, försöker den saltfria lösningen lösa upp den salthaltiga ända tills salthalten på hinnans båda sidor är den samma. Det bildas en tryckskillnad mellan lösningarna, det s.k. osmotiska trycket. Med tanke på vattenrening sker fenomenet bakvänt. Om man utsätter den salthaltiga lösningen för ett tryck utifrån som är större än det naturliga osmotiska trycket, får man ett omvänt osmosfenomen. Med hjälp av trycket och den semipermeabla hinnan kan vattnet alltså renas; då talar man om omvänd osmos. Vattnet som filtrerats genom hinnan är renat vatten, permeat. Den smutsiga delen av vattnet, som inte slipper genom hinnan leds till avloppet. Rejektet för med sig över 90 % av alla orenheter i det obehandlade vattnet.

Apparaterna installeras antingen i hushållets tekniska utrymme eller varför inte i skåpet under diskbänken. De minsta apparaternas kapacitet är några tiotals liter per dag, som utmärkt räcker till att producera allt matlagnings- och dricksvatten. Den minsta apparaten är utrustad med en egen kran. De största apparaterna utrustas vanligen med en lagringstank för rent vatten och skild tryckökning.

Med apparaterna i RO-serien kan man avlägsna salt, klorid, arsenik, fluorid, uran samt bl.a. nitrat. I Finland förekommer det rikligt med salt, särskilt på kustområdet. För mycket salt är skadligt för hälsan, det gör att vattenapparater rostar och förkortar deras livslängd. Nitrat förekommer särskilt på områden som domineras av jordbruk och i brunnar nära åkrar; den överlägset största nitratkällan är just jordbruk och gödsel. Fluorid löses upp i vattnen ur vissa mineraler, som förekommer både regionalt och på måfå. De negativa påverkningarna av både nitrat och fluorid är mest betydande för barn, även om också vuxna bör undvika dessa föreningar.

C-serien

Bild på hur apparaten fungerar

Apparaterna i C-seriern – såsom FeAC-serien och en del av apparaterna i MLF-serien – lämpar sig för alkalisering av vattnet, alltså till att höja vattnets pH-värde. Vattnet bör alkaliseras, alltså dess pH-värde bör höjas då koppar- eller andra metallrör visar tecken på erosion. Som värst orsakar erosionen betydande vattenskador. Erosionen förorsakas av koldioxid, aggressiv kolsyra upplöst i vatten, som hindrar bildandet av oxid-lagret som skyddar metaller. Den största delen av Finlands grundvatten är sura. Deras pH-värde ligger alltså naturligt under 7 p.g.a. av jordmånens dåliga buffertförmåga. Värst är de vattnens erosion vars pH ligger under 6,5 eller t.o.m. 5,5. De första tecknen på erosion är grönaktiga missfärgningar på sanitetsmöbler eller i ljust hår. Det lönar sig ännu att utreda saken med en kemisk analys och omedelbart vidta åtgärder.

I C-seriens apparater leds vattnet genom en alkaliserande typ av kalkstensmassa. Den aggressiva fria kolsyran neutraliseras, vattnets pH- och hårdhetsvärden höjs och erosionen upphör. Massan går åt som en följd av användningen, så den mängd som gått åt bör ersättas genom att tillsätta massa några gånger per år. Både investerings- och brukskostnaderna är minimala med tanke på den nytta som fås: för investeringen rör det sig som minst om några hundra euro, för användningens del endast 10-15 euro per år. Apparaten installeras innan tryckbehållaren.

Egnahemshus

Uppskatta vattenförbrukningen

Vattenförbrukningen i ett egnahemshus är ofta mindre än 20 l/min. Vattenmängden som går åt i duschen varierar mellan 7 och 12 liter/min och vattenkranens åtgång är 5 till 8 liter/min. Redan de minsta WatMan-filtren räcker till att rengöra vattnet i ett eller t.o.m. två hushåll. Filtren, förutom i C-modellerna, installeras efter tryckbehållaren då filtreringshastigheten i varje enskilt fall bestäms av vattenförbrukningen. Tack vare sin lilla storlek kan apparaterna också installeras på trånga ställen. Tack vare standardgängkopplingarna kan installationen t.o.m. göras själv utan besvär. Tankens material är glasfiberförstärkt plast eller rostfritt stål.

Automatisering

WatMan-filtren är automatiska och därför är de så lätta att använda. På begäran av kunden levereras också manuella apparater.

Kemikalier

Fe-seriens filter behöver inga kemikalier. Filtren i IX-serien som grundar sig på jonbyte regenereras automatiskt med bordssalt (NaCl).

Filtrets totala kostnader

WatMan-filtren är med tanke på anskaffningspriset förmånliga; den totala förmånligheten framhävs då apparaten levereras med Wat Man Ab:s leveranskontrakt. Installationskostnaderna ligger p.g.a. apparatens enkelhet vanligtvis runtomkring 100 euro. Oftast kan apparaten t.o.m. installeras själv. Apparaten behöver ingen kontinuerlig service. Det är lätt att konthrollera massan och lägga till massa. Brukskostnaderna för IX-seriens filter är individuella och beror på det bordssalt man använder. Brukskostnaderna för Fe-seriens filter å sin del är minimala, då man inte regelbundet behöver byta ut massan och man behöver inga kemikalier, ingen cirkulationspump eller kompressor. Med tanke på att ett WatMan-filter kan hålla minst 15-20 år är det i sin helhet ett mycket förmånligt alternativ.

Garantier

WatMan ger kvalitetsgaranti på det filtrerade vattnet enligt Social- och hälsovårdsministeriets beslut Nr 401/2001 eller 461/2001. Man ger också en mekanisk garanti på 1 - 3 år och naturligtvis också returneringsrätt enligt konsumentskyddslagen.

Leverans

Standardapparaterna levereras direkt från lagret antingen till din hemdörr eller till en VVS-affär enligt ditt val. Filtret får du nästan var som helst i Finland inom loppet av några dagar. Klara installations- och bruksanvisningar ingår alltid i leveransen.

Annat som bör tas i beaktande

WatMan-filter kan installeras i vilket utrymme som helst där det inte finns risk att de förfryser och där det finns avlopp. Vi monterar alltid apparaterna av komponenter som har ett bra pris-kvalitetsförhållande eller också skräddarsyr vi dem själva från början. Om du vill får du också namnen på de personer, som varmt kan rekommendera våra filter för att förbättra också Ert hushållsvatten.

Installationen av apparater i RnH-serien, som grundar sig på aktivt kol, bör ske på ett avstånd av 3-5 meter från platser man vistas på. Alternativt bör apparaterna installeras i närheten av brunnen eller isoleras med strålningsskydd.