Allmänt – Vem är WatMan?

WatMan är en av de ledande leverantörerna av skräddarsydda vattenbehandlingsapparatur och krävande nyckelfärdiga anläggningar i Finland, ett land som är känt för sin rena natur. Alltsedan vårt företag grundades i början av 1990-talet har vi fokuserat på att utveckla, producera och leverera innovativa vattenbehandlingsprodukter av hög kvalitet som hjälper kunden att få lite extra. Vårt mål är att hjälpa dem att bli mera konkurrenskraftiga och framgångsrika.

WatMan utrustningen finns till för att producera mer effektiva processer och slutprodukter eller fulländade varor med ett väldigt bra utseende. Å andra sidan finns de också för att hjälpa till att följa de mest strikta miljölagarna; de flesta apparaterna måste följa föreskrifterna genom att effektivt kontrollera utsläppen och processparametrarna. Som en biprodukt kan kunderna positivt påverka allmänhetens syn på miljön och få ett rykte om att vara en bra granne.

Vi hoppas på att kunna vara den bästa och mest pålitliga leverantören av produkter och tjänster för våra kunder. Vi använder alltid datoriserad design, användarvänliga och teknologiskt sofistikerade material och tillverkningstekniker samt utomordentligt skickliga underleverantörer. Några nyckelord som bäst beskriver vår kundorientering och vår verksamhet är engagemang, teamarbete, flexibilitet och strävan efter ständig förbättring. Vårt mål om bevarande och förbättring av vår miljö och livsstil är våra starka drivkrafter.

Enligt oss kan lägre kostnader endast uppnås med hjälp av bättre prestation, och bättre prestation kan uppnås med omsorgsfullt och precist designarbete.

Vi är säkra på att vi kan göra dig mera konkurrenskraftig, både i fråga om pengar och miljö.

Industriell vattenbehandling

Inledning

“En stor angelägenhet idag inom industriellt vatten och avloppsvattenindustrin är hur man skall handskas ekonomiskt med de stränga miljölagarna.” Industrier såsom stål, ytbehandling och elektronik ger upphov till två sorters avloppsvatten; utspätt sköljvatten och starka koncentrat, såsom dumpade lösningar från avfettning, insaltning och plätering. Som bekant är frätande lösningar också frigjorda i samband med t.ex. jonbytare.Om dessa flytande avfallsprodukter inte tas hand om på rätt sätt innehåller de frätande och giftiga ämnen som i slutändan kan koncentreras i näringskedjan. Dessutom kan frätande medel orsaka allvarliga problem i avloppsrören.

Giftiga ämnen, framför allt vissa tungmetaller, kan helt förhindra användningen av biologiska reningsverk eller kan ha bestående negativa effekter på naturliga vatten. Om dessa inte tas bort, kan även måttliga mängder tungmetaller orsaka allvarliga problem i kommunala avloppsvatten genom att lagra sig i avloppsslam, vilket hindrar att det används på rätt sätt. Till vår kännedom finns det ingen utrustning på marknaden som ekonomiskt separerar tungmetaller från biologiskt slam.

Vanligen görs stora ansträngningar för at minimera mängden skadliga ämnen i utsläpp genom att använda: (1) miljövänliga produktionsmetoder som producerar litet eller inget avfall, (2) lokala återanvändningsanläggningar och (3) neutraliseringsanläggningar med behöriga processer.

Idag är Finland främst känt för sina högteknologiska produkter såsom Nokias mobiltelefoner, samt för sina sjöar och sin rena natur. Vår förhoppning är att det skall förbli på detta sätt genom att vara medvetna om miljöföreskrifter, och vårt slutgiltiga mål är att kunna använda produktionsmetoder som minimerar föroreningsbelastningen på miljön.